Strategies and initiatives

Activities and tasks

 1. Top down strategies (policy and motivation)

STARO:

 • Akcijski načrt nadaljnje informatizacije šolstva (2006)Akcijski načrt SIO (2007)
 • Nacionalna strategija e-izobraževanja do leta 2010
 • Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020
 • Digitalna koalicija za digitalna delovna mesta – sklep vlade (2014) .

Vsebina dokumenta je nastajala usklajeno z Operativnim programom za črpanje sredstev EU 2014-2020 in sledi pričakovanim razvojnim dejavnostim programov Erasmus+ (program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa) ter Obzorje 2020 (Okvirni program EU za raziskave in inovacije v obdobju 2014-2020; Horizon 2020). Upoštevali smo nacionalne dokumente posameznih resorjev, ki vsebujejo nadaljnji razvoj in smernice na področju uporabe IKT pri poučevanju in učenju (npr. Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014-2018, Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2020, Modernizacija visokega šolstva (High Level Group on the Modernisation of Higher Education, 2013) ter splošni dokumenti kot npr. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011.

 1. Top down initiatives

V Partnerstvo za spremembe je vključenih 6 ministrstev, 30 domačih in mednarodnih podjetij, s skupaj 80 sodelujočimi.

Dogajanje je pestro, potekajo delavnice, sodelujoči v programu zavzeto iščejo načine in poti, kako bi implementirali svoje ideje, ki so jih zasnovali v drugem krogu PZS

Pilotno (za eno leto) vzpostavljeno mentorstvo v državni upravi. Oblikovali smo kar 32 mentorskih parov, kar je izjemno, saj to dokazuje, da nam je zaposlenim še kako pomembno, da svoje delo še izboljšamo, s tem pa izboljšamo tudi storitve, ki jih ponujamo državljanom.

 1. Bottom-up initiatives

Results

 • XXtop down strategies
 • XX top down initiatives
 • X bottom up initiatitves in Slovenia
 • X initiative in region

Further activities and challenges

 •  vision 2050
 • Computational thinking
 • intercultural dialog

Resources (efficient/effective); partnerships

 • ?? use of funds, resources